Vårt arbete

Det finns barn som åker oftare till sjukhuset än till skolan. Min Stora Dag finns för dessa barn och sprider glädje och kraft när den fysiska och mentala smärtan tynger vardagen. En Stor Dag innebär ett viktigt avbrott i en tuff tillvaro och genom glädjefyllda upplevelser kan barnen få lite av sin barndom tillbaka.

Stiftelsen Min Stora Dag gör skillnad för barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Varje år får nära 5 000 barn och unga som kämpar vara med om en Stor Dag som ger extra kraft och glädje i en tuff vardag.

Vår vision är att alla barn och unga i Sverige med allvarliga sjukdomar och diagnoser ska få en Stor Dag.

Vår målgrupp

För att få en Stor Dag ska barnet vara mellan 4-18 år och ha en allvarlig och livspåverkande sjukdom och/eller diagnos. Enligt Min Stora Dags medicinska råd ingår cirka 200 000 barn i denna målgrupp.

Barnet utses genom ett samarbete med Sveriges sjukhus samt barn- och ungdomskliniker. Sedan 2015 kan barn och föräldrar även söka vissa aktiviteter själva via Min Stora Dags hemsida.

140 olika typer av sjukdomar och diagnoser

De som hittills fått en Stor Dag har tillsammans över 140 olika typer av sjukdomar och diagnoser. Bland annat hjärtsjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, NPF-diagnoser och cancer. Ett stort antal har dubbel- eller trippeldiagnoser.

En allvarlig sjukdom eller diagnos betyder stora påfrestningar i vardagen för såväl barn som närstående. De Stora Dagarna bidrar med det där lilla extra när orken inte räcker till och det behövs något mer än mediciner.

Min Stora Dag är den organisation som i sitt syfte når störst antal olika typer av sjukdomar och diagnoser i Sverige.

Insamlade medel

Min Stora Dags verksamhet är finns i hela landet och är väldigt konkret. De insamlade medlen omvandlas snabbt till Stora Dagar som arrangeras i stort sett varje dag, året om.

Min Stora Dag har ett 90-konto som garanterar att minst 75 procent av de insamlade medlen går till ändamålsenlig verksamhet och detta granskas av Svensk insamlingskontroll.  2019 gick 86 procent av de insamlade medlen till ändamålet, det vill säga till kostnader för planering och genomförande av alla våra upplevelser, så kallade Stora Dagar. Kostnaderna är till exempel portoavgifter, produkter, lön till den anställda som administrerar den Stora Dagen, försäkringar och transporter.

Min Stora Dag får inga statliga eller kommunala bidrag utan är helt beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser. Läs våra årsberättelser här.

Volontärer

Min Stora Dags oumbärliga eldsjälar – våra volontärer – är 257 kunniga, varma och engagerade personer som bjuder på sin tid för att sprida glädje och ge kraft till barn och unga.

Volontärer är en viktig förutsättning för att Min Stora Dag ska kunna genomföra så många Stora Dagar varje år. Volontärerna hjälper till att organisera, koordinera, medverka och säkerställa en hög kvalitet.

De fungerar som viktiga kontaktpersoner för barn och familjer samt hjälper till att anpassa dagarna utifrån barnens olika önskemål och förutsättningar. Två gånger om året rekryterar vi nya volontärer. Läs mer om våra volontärer här.

Tryggt givande – hård kontroll

För att vara en trovärdig och relevant organisation som står för tillit och transparens krävs kontinuerlig och god effektmätning, analys och uppföljning. Givare, samarbetspartners och kontrollorgan vill se tydligt dokumenterade effekter och resultat när det gäller såväl barnens aktiviteter som insamlade medel.

Min Stora Dag har 90-konto och är kontrollerade av Svensk insamlingskontroll. Vi strävar efter en extra stor öppenhet kring verksamhetens ekonomi och att pengarna går till det som utlovas.

Min Stora Dag är även medlem i Giva Sverige, som arbetar för arbetar för etisk och professionell insamling. Min Stora Dag tillämpar deras kvalitetskod för insamlingsorganisationer.

Effektrapport visar på organisationens nytta

Ytterligare insyn i betydelsen och effekten av att få en Stor Dag ges via årliga effektmätningar i samarbete med undersökningsföretaget Novus. Enkäten fokuserar på de känslor som barn och unga har efter att ha fått en Stor Dag.

Ett krav enligt kvalitetskoden är att årligen upprätta en effektrapport vars syfte är att för givare, allmänheten och andra intressenter visa vilken nytta organisationen gör. Min Stora Dag uppfyller kraven enligt kvalitetskoden. Här kan du läsa mer.

Barnkonventionen

I enlighet med Barnkonventionen utgår Min Stora Dags arbete alltid från barnets önskan och bästa. Artikel 31 beskriver barns rätt till lek, vila, fritid och rekreation.

Vi vet att barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser begränsas i att få leva ut sin fantasi, lekfullhet, glädje och kreativitet.

Genom Stora Dagar gör vi skillnad på riktigt och bidrar till att fler barn får sina rättigheter tillgodosedda. Läs mer om vårt arbete utifrån barnkonventionen här.

Vårt kansli och vår beskyddare

Min Stora Dag har sitt säte i Stockholm där 18 medarbetare arbetar. Stiftelsen grundades 2000 av Claire Rosvall.

Sedan 2002 är H.K.H Prinsessan Madeleine Min Stora Dags beskyddare.

Jennifer McShane är sedan hösten 2018 organisationens generalsekreterare. Läs mer om vår historia här.

Huvudpartners

Samarbetspartners

Bli partner