Ledning och organisation

Min Stora Dag är en stiftelse där styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten. Stiftelsens arbete leds av generalsekreterare Jennifer McShane. Hon utgör tillsammans med projektchef, marknad- och insamlingschef samt ekonomi- och kanslichef Min Stora Dags ledningsgrupp.

För råd och stöd i Min Stora Dags arbete finns vårt medicinska råd, vårt barn- och ungdomsråd samt våra fem ambassadörer. Läs mer här nedan.

Min Stora Dags ledningsgrupp

Min Stora Dags arbete leds av generalsekreterare Jennifer McShane.

Hon tillsammans med projektchef, marknad- och insamlingschef samt ekonomi- och kanslichef bildar Min Stora Dags ledningsgrupp.

Min Stora Dags styrelse

Att vara styrelseledamot eller styrelseordförande är förtroendeuppdrag. Det är viktigt att de som valts ser till att stadgarna följs samt att Min Stora Dag uppnår sina mål.

Min Stora Dags nuvarande styrelseordförande är Biörn Riese.

Vårt medicinska råd

Min Stora Dags medicinska råd hjälper till med olika hälso- eller sjukdomsrelaterade tolkningar och bedömningar.

Rådet bidrar också med sin professionella expertis till strategiska verksamhetsfrågor.

Våra ambassadörer

Min Stora Dags ambassadörer inspirerar, skapar medvetenhet och kännedom om vår verksamhet. Med energi och intresse sprider de glädje till barnen och vår omvärld.

Tillsammans vill vi öka engagemanget och angelägenheten för våra frågor så att fler barn kan få en Stor Dag.

Vårt barn- och ungdomsråd

På Min Stora Dag tar vi alltid hänsyn till barnen och deras perspektiv. Till vår hjälp har vi vårt expertråd bestående av fem ungdomar som alla har en sjukdom eller diagnos.

Alla i rådet har tidigare fått en Stor Dag vilket gör att de har stor insikt om målgruppen.

Stadgar, policys och andra styrande dokument

Här hittar du Min Stora Dags stadgar, policys och andra styrande dokument.

Huvudpartners

Samarbetspartners

Bli partner